VJF

Kom gratis proberen

Meer info over onze lessen?

Juli 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Augustus 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

De Club > Huishoudelijk Reglement

De Club > Het Bestuur | Geschiedenis | Huishoudelijk Reglement | Statuten | Privacyverklaring en Gedragscode

Woordverklaring

DOJO = oefenzaal
TATAMI = judomat
JUDOKA = beoefenaar van de judosport
JUDOGI = gevechtskledij

Randori = oefenvorm indraaien bewegingen 

Artikel 1

De judoka moet stipt op de vastgelegde trainingsuren aanwezig zijn en mag de dojo niet voor de officiële afsluiting van de training door de trainer verlaten. Als men toch te laat in de dojo komt of deze vroeger wil verlaten, zal de judoka zich wenden tot de trainer om hem de nodige toelating te vragen: de judoka zal de trainer groeten vooraleer de tatami te betreden of te verlaten (zie artikel 7).

Judoclub Zaventem is niet verantwoordelijk voor de judoka's die vooraan aan de sporthal worden afgezet door de ouders om judo te komen beoefenen en uiteindelijk niet opdagen in de training, maar vooraan op het omni-sportveld blijven spelen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders en niet van Judoclub Zaventem. 

Judoclub Zaventem is eveneens niet verantwoordelijk voor de judoka's die het judolokaal verlaten, zonder vergezeld te zijn van een ouder/voogd, en dan vooraan op het omniveld blijven spelen. 

Artikel 2

De trainingsdagen en –uren worden door de beheerraad in de bestuurvergadering vastgelegd.  Evenals de indeling in groepen, die bepaald wordt in functie van het aantal leden, hun leeftijd en hun bekwaamheid. In deze bestuursvergadering zal ook het maximum aantal leden per groep worden bepaald.

Minimum leeftijd voor aansluiting bij JC Zaventem VZW: 4 jaar.

Artikel 3

Bij herhaaldelijk te laat komen, kan de trainer de judoka de toegang to de dojo verbieden en de strafmaat vastleggen.  Bijvoorbeeld: geen toegang tot een aantal trainingen.

Artikel 4

Op de training moet de  judoka correct gekleed zijn en een zuivere, ongescheurde judogi dragen.  De meisjes dragen een wit T-shirt onder de judogi.  Op weg van en naar de dojo zijn pantoffels of sportschoenen verplicht.  Bij het betreden van de dojo, worden de schoenen in de schoenkast achtergelaten.

Om hygiënische redenen wordt geëist dat het judopak minstens 1 keer per week wordt gewassen. Indien deze regels niet in acht worden genomen, kan de trainer de judoka schorsen tot de judogi in orde is gebracht. 

Artikel 5

Het is verboden om tijdens de trainingen siervoorwerpen te dragen zoals ringen, armbanden, uurwerken, halskettingen, piercings, oorringen enz. Kortgeknipte en zuivere vinger- en teennagels zijn verplicht en kunnen bij aanvang van elke training door de trainer gecontroleerd worden. Storende kapsels en schmink en overmatig gebruik van parfum zijn verboden. Eveneens is het verboden om tijdens de training een hoofddeksel te dragen (pet, muts, sjaal,...). Dit om ongelukken te vermijden. Iedere judoka wordt aangeraden om na de training te douchen.

Artikel 6

De judoka zorgt voor de nodige orde in kleedkamers en de dojo.  Er worden geen kledingsstukken, handdoeken, pantoffels en andere voorwerpen achtergelaten.  Opzettelijke beschadigingen worden door de judoka vergoed en kan definitieve uitsluiting betekenen.  Deze beslissing berust bij de raad van bestuur. De club is bovendien niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke spullen en kledij in de kleedkamers.

Artikel 7

Bij het betreden en het verlaten van de dojo, bij het begin en het einde van de training, alsook bij het begin en einde van elke oefening met een partner wordt er steeds gegroet.

Artikel 8

De training moet zo rustig mogelijk verlopen, de instructies van de trainer worden strikt opgevolgd.  Dit sluit niet uit dat deze instructies door de judoka kritisch worden bekeken en dat hierover met de trainers kan gepraat worden.  Er wordt echter nooit onnodig gepraat of gespeeld.  In dat geval kan de trainer een extra oefening of sanctie opleggen.

Artikel 9

De trainer/bestuursleden kunnen de judoka verplichten om de tatami te verlaten, tijdelijk, voor de ganse training of voor meerdere trainingen.

Mogelijke redenen:

  • Kwetsuur
  • Onbehoorlijk gedrag (onbeleefdheid, gebrek aan respect e.d.)
  • Verboden handeling
  • Gebrek aan medewerking          

Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 10

De judoka is verplicht om te oefenen met de partner, die hem of haar daartoe uitnodigt.

De judoka discussieert niet met de trainer als hem een partner wordt toegewezen. Tijdens de trainingen werkt iedereen met iedereen. Wie weigert met een partner te werken zal gevraagd worden om de training te verlaten en kan na herhaaldelijke incidenten geschorst worden. 

Artikel 11

Tijdens de training wordt er niet gegeten, gedronken of gesnoept.  In uitzonderlijke omstandigheden kan de trainer aan de judoka toelating geven om iets te drinken.

Artikel 12

Bij afwezigheid van de trainer zal er les gegeven worden door een door hem aangeduide persoon

Artikel 13

De trainer beslist over het tijdstip van examen (in overeenstemming met de VJF-reglementering – leeftijd).  De te kennen grepen worden ruim op voorhand aan de judoka overhandigd. Een bijkomende voorwaarde om een examen te mogen afleggen is dat de judoka minstens 5 valtrainingen per seizoen volgt. Voor het afleggen van een bruine gordel is een judoka verplicht om 5 keer deel te nemen aan een provinciale kata-training. 

De judoka die een examen mag afleggen, kan op vrijdag komen oefenen voor zijn volgende gordel indien zijn naam op het bord / mail vermeld staat. 

Trainingen op vrijdag staan alleen open voor judoka's die een examen voorbereiden behalve als dit anders vermeld staat (vb valtraining, wedstrijdtraining,...) in de wekelijkse / maandelijkse mail of op het meldingsbord in het judolokaal voor de training op vrijdag. 

Voor de trainingen op vrijdag wordt een doodle aangemaakt die door de judoka's moet worden ingevuld zodat de trainers op vrijdag weten wie aanwezig zal zijn. Wie om uitzonderlijke redenen dan toch niet kan komen en zich heeft ingeschreven, verwittigt via mail ([email protected]) of via GSM 0474/743989. 

Artikel 14

Ieder lid moet bijdragen tot een goede verstandhouding met het trainersteam en met de leden onderling.

Artikel 15

Het is de judoka ten strengste verboden om buiten de dojo de aangeleerde gevechtstechnieken toe te passen.  Het bestuur, noch het trainersteam kan verantwoordelijk gesteld worden voor wat er zich buiten het clublokaal afspeelt.  Elke klacht van derden hieromtrent zal in een bijzondere bestuursvergadering onderzocht worden en kan definitieve uitsluiting tot gevolg hebben.

Artikel 16

De raad van bestuur kan ten allen tijde een lid (leden) de toegang tot de dojo en of het clublokaal (dit geldt ook voor niet-leden) tijdelijk of definitief verbieden.  Hiertegen is geen enkel verhaal mogelijk.  De gesanctioneerde leden kunnen geen aanspraak maken op de terugbetaling van het door hun betaalde lidgeld, noch geheel, noch gedeeltelijk.

Artikel 17

De definitieve aansluiting bij onze club gaat in bij betaling van de verschuldigde clubbijdrage en na ontvangst van de vergunning van de Vlaamse Judofederatie V.Z.W.  De clubbijdrage wordt 1 maal per jaar betaald in de maand dat de vergunning vervalt en minstens 14 dagen voor het einde van de maand. Zolang de betaling van de clubbijdrage niet in orde is gebracht zal de judo tijdelijk geschirst worden van de lessen en mag bijgevolg ook geen examens afleggen en niet deelnemen aan wedstrijden. De betaalde clubbijdrage wordt onder geen enkel bedig teruggestort.

Het betaalde lesgeld kan ook niet overgedragen worden naar een ander persoon al dan niet lid van onze club. 

De judoka gaat door aansluiting bij de club automatisch akkoord met dit reglement van inwendige orde, dat op onze website kan geconsulteerd worden.

Artikel 18

Iedereen die kennis wil maken met de judosport, heeft de mogelijkheid om bij onze club vier opeenvolgende trainingen gratis mee te trainen.  Gedurende deze periode is de judoka verzekerd.

Artikel 19

Het bestuur behoudt zich het recht voor om ten allen tijde het reglement van inwendige orde te wijzigen.  Dit gebeurt bij meerderheid van stemmen in een bijzondere bestuursvergadering.

Artikel 20

Naast de drie bestuursleden hernomen in de statuten zijn er nog twee bestuursleden benoemd in het bestuur, namelijk Decock Marjolen en Decock Sander.

Taakverdeling in het bestuur:

  • Edgar Thielemans: erevoorzitter
  • Veronique Devos: Voorzitter
  • Françis Vertommen: Trainer/secretaris
  • Johan Christiaens: Bestuurder
  • Marjolein Decock: Jeugdverantwoordelijke/webmaster
  • Sander Decock: Jeugdtrainer

Artikel 21

De inhoud van de artikelen van het huishoudelijk reglement en de toepassing ervan werden goedgekeurd door de algemene vergadering van  26 juni 2014.

Artikel 22

Alle PSP’s, Nintendo DS en ander elektronisch speelgoed hoort niet in het judolokaal thuis. Van de leden wordt dan ook verwacht dat ze deze niet meebrengen naar de les.

Artikel 23:

Naar aanleiding van de nieuwe regels i.v.m. de inschrijving van judoka’s op wedstrijden vanaf 08/01 opgelegd door de Vlaamse Judofederatie zullen leden die willen deelnemen aan een wedstrijd het inschrijvingsgeld moeten betalen voordat ze ingeschreven worden. Wie aanwezig is op de wedstrijd krijgt zijn inschrijvingsgeld door de club terugbetaald. Wie niet komt krijgt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

Judoka's die aan wedstrijden willen deelnemen die niet georganiseerd worden door het bestuur van de VJF - Vlaams Brabant worden niet door Judoclub Zaventem betaald. Judoclub Zaventem zorgt wel voor de inschrijving maar de judoka betaalt het inschrijvingsgeld aan Judoclub Zaventem. 

Wie wil deelnemen aan wedstrijden in Vlaams - Brabant moet minstens 5 randoritrainingen bijwonen naast de wekelijkse trainingen. Die training mag niet gezien worden als een vervangende training voor de wekelijkse trainingen maar als een extra training. 

Artikel 24:

Doordat Zaventem een Nederlandstalige gemeente is, worden de judolessen uitsluitend in het Nederlands gegeven. Er wordt dan ook van de judoka's verwacht dat die tijdens de trainingen zowel onderling als met de trainer Nederlands spreken. 

Artikel 25: 

Indien ouders/leden bij inschrijving niet aangeven dat er geen foto's/beeldmateriaal mag gemaakt worden en/of geplubiceerd mogen worden, wordt ervan uitgegaan dat de ouders/leden een stilzwijgend akkoord geven voor het nemen en publiceren van foto's/beeldmateriaal op de website van de judoclub en sociale media. 

Artikel 26: 

Judoclub Zaventem voldoet aan alle voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze kan teruggevonden worden op onze website (www.judozaventem.be). 

Artikel 27: 

Judoclub Zaventem houdt zich aan de vooropgestelde gedragscode opgesteld door de Vlaamse Judofederatie. Deze kan teruggevonden worden op onze website (www.judozaventem.be). 

Artikel 17 werd gewijzigd op 30 oktober 2010.

Artikel 20 werd gewijzigd op 1 maart 2012.

Artikel 22 werd toegevoegd op 7 oktober 2012.

Artikel 6 werd gewijzigd op 08 januari 2013.


Artikel 23 werd toegevoegd op 08 januari 2013.  

Artikel 1 werd gewijzigd op 26 juli 2014.

Artikel  4 werd gewijzgd op 26 juli 2014. 

Artikel 10 werd gewijzigd op 26 juli 2014.

Artikel 13 werd gewijzigd op 26 juli 2014.

Artikel 23 werd gewijzigs op 26 juli 2014.

Artikel 24 werd bijgevoegd op 26 juli 2014.

Artikel 13 werd gewijzigd op 11 december 2015.

Artikel 23 werd gewijzigd op 11 december 2015. 

Artikel 5 werd gewijzigd op 30 juli 2016. 

Artikel 13 werd gewijzigd op 30 juli 2016. 

Artikel 17 gewijzigd op 3 oktober 2017. 

Artikel 25 - 26 - 27 werd toegevoegd op 13 maart 2018.